سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی: آغاز واکسناسیون خبرنگاران خراسان رضوی از نهم مرداد ماه

 

خبرنگاری الکی جزء مشاغل سخت نشده، الآن باید دوز دوم واکسن رو هم زده باشیم