اتحادیه مصالح ساختمانی مشهد: افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت سیمان در بازار

 

امیداریم موجب نگرانی دوستان نشه و دنبال علت نباشن