مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی: ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار استانی برای ورزش خراسان رضوی در سال ۱۴۰۰

 

امیدواریم اعتبارات ورزش و ورزشکاران با مدیران ورزشی تفکیک شده باشه