معاون توسعه و برنامه ریزی فرماندار مشهد: کمبود آرد نداریم

 

چطور قبل از گرانی کمبود داشتیم؟!