رئیس اتحادیه مرغ تخم‌گذار خراسان رضوی: سه ماه دیگر دچار بحران قیمت تخم‌مرغ می‌شویم

 

تا سه ماه آینده از این دولت تا اون دولت فرج