قطع برق و ضربه آن بر پیکره صنایع

 

 

یا باید ضربه به صنایع بخوره یا مسئولان