انتظارات هنرمندان مشهدی از دولت آینده

 

 

هنوز دولت نیومده چقدر همه ازش انتظار دارن