مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان رضوی: برای اولین بار در کشور، طرح آموزش مهارتی به معتادان و متکدیان که با عنوان پروژه «بازگشت به اجتماع» معروف است، به صورت آزمایشی در چهار شهرستان مشهد، نیشابور، قوچان و سبزوار اجرا شد و تاکنون ۳۹۰ متکدی تحت پوشش گرفته اند.

این کار خوب ارزش تعریف کردن داره، هم تولید اشتغال، هم آموزش هنر و از همه مهم‌تر کمک به برگشت معتادین به جامعه.