مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی:۳۹ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۶۵۹ نفر شب اقامت از ابتدای سال جاری تا ۱۵ مرداد در واحدهای رسمی استان ثبت شده است.

۴۰ میلیون شب اقامت اومده به استان چه کمکی به اشتغال و رونق استان کرده ؟ فقط اومدن و رفتن همه هم نگاه کردن و از این فرصت ها استفاده نکردن! تازه اینا فقط رسمیه با غیر رسمی چندتا میشه؟