40 درصد ظرفیت تولید تخم مرغ استان غیرفعال است

معلومه دیگه وگرنه چجوری مافیا درآمد داشته باشن