سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی:

اقتصاد هنر استان ظرفیت صادراتی دارد

 

 

با این مدیران، هنر تو کشور خودمون بمونه صادرات پیشکش!