سخنگوی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی:

انتظار داریم سکان صنعت گردشگری به اهل خودش سپرده شود

 

 

باید ببینیم این انتظار با پیروزی کدوم نامزد تمام میشه