قرارداد 100 دستگاه اتوبوس برقی امضا شد

 

 

قراردادش این دوره تسویه میشه یا دوره بعد؟!