فرایند صدور مجوز تاسیسات گردشگری خراسان رضوی سامانه‌ای شد

 

 

همون هفت‌خوان رستم؛ اما به صورت مجازی