بادامکی: برخورد توپ منشا با دست مدافع ما پنالتی نبود

 

 

منطقی میگه؛ چون دست به توپ پنالتی هست نه توپ به دست