ساخت ۳۲ کاخ مجلل در باغی بزرگ با درختان سربه فلک کشیده در بلوار شاهنامه‌ در حالی صورت گرفت که مدیر جهاد کشاورزی در ازای دریافت خودرو ۲۰۰ میلیونی مجوز تغییر کاربری آن‌را صادر کرد.

وقتی میگیم فساد، دقیقا از این اتفاقات صحبت میکنیم، تنفسگاه های شهر که متعلق به همه مردم بود رو ایشون فروخته و بعد از تموم شدن ساخت و ساز دستگاه نظارتی تازه متوجه شده .