۳۶ درصد از مردم هنوز ماسک نمی‌زنند.

 

 

آمار اینم دارین چقدر از مردم نون برای خوردن ندارن!؟