رهبر انقلاب سفر چند ساعته به مشهد را هم نپذیرفتند

 

 

آقای مدیرکل گردشگری! دیگه واقعا باید از خجالت استعفا بدین!