امام جمعه موقت مشهد: شرکت کردن در انتخابات حق مردم و بر گردن آنهاست

 

 

مسئولان چی حاج آقا؟ عمل به وعده‌ها گردنشون نیست!؟