قاچاق دارو توسط معلم قرآن!

 

قرآن ایشون با قرآن ما قطعا فرق داره!