عضو کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر مشهد: یک میلیارد و دویست میلیون سند کاغذی درحوزه شهرسازی شهرداری مشهد وجود دارد که باید در سامانه فاش بارگذاری شوند و مانع قانونی نیز برای بارگذاری آنها وجود ندارد.
امیدواریم با همین جدیت تمام قرارداد ها و اسناد شهرداری در سامانه فاش قرار بگیره تا هم فساد کمتر بشه هم امید مردم بیشتر