سید جواد اشکذری و مرتضی ملتجی از اعضای هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی به دلیل اعتراض به وضعیت اسفبار تئاتر استان استعفا دادند.

همه مسئولین دم از حمایت هنر میزنن ولی در عمل…! از اداره کل فرهنگ و ارشاد خواهش داریم به اصل توجه داشته نه فرع!