بستری‌های کرونا در خراسان رضوی در آستانه ۴ رقمی شدن
گر گله‌ای هست دگر حوصله‌ای نیست