سرپرست وزارت آموزش و پرورش:
با اجرای طرح رتبه بندی معلمان از نیمه شهریور ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به دریافتی معلمان افزوده خواهد شد.

باز جای شکرش باقیه همینو اضافه کردین ولی پیشنهاد میکنیم یک ماه با حقوق معلمان زندگی کنین