تعطیلی اصناف مشهد از ۱۵ اسفند شایعه است

این شایعات باعث شلوغی بازار و تهدید جون مردمه