تهدید به تخلیه ساختمان باشگاه شهرخودرو در مشهد

تکرار تاریخ! پیام، ابومسلم، سیاه جامگان و شهر خودرو