نوازی: اگر قصد تیم داری ندارند،واگذارش کنند

یعنی تازه متوجه قصد و نیتشون شدین؟!