رییس سازمان جهاد کشاورزی : بازار مرغ سروسامان می‌گیرد!

شما اگه به فکر مردم بودین نمیذاشتین کار به اینجا برسه