مجيد مرتضايي سرمربي تيم فوتسال فرش‌ آرا مشهد: فرش‌ آرا تا نيم‌ فصل به آمادگي كامل مي‌ رسد

شما مطمئنی سرمربی فوتسال هستی؟ نیم فصل برای آمادگی تیم یکم کم نیست؟ بزارین کل فصل تیمو آماده کنین برای فصل بعد