قیمت مرغ در خراسان رضوی بیشتر از میانگین کشوری است

به قول یکی از مسئولین، مشهد باید تو همه چی اول باشه