تورم ۵۲ درصدی در خراسان رضوی

تو ژاپن از این حجم تورم برق تولید میشه