انباشت ٣٠٠ تن روغن در نمایندگی‌های خراسان رضوی و مردم در صف!

مگر اینکه محتکرین توبه کنن وگرنه به مسئولین امیدی نیست