مردم خراسان رضوی امسال ٩ برابر بیشتر کتاب خریدند

پیشرفت فرهنگ یعنی همین