مشهد دچار خشکسالی می‌شود؟

گل بود به سبزه نیز آراسته شد