رییس اتحادیه کفاشان مشهد: مشهد رتبه اول تولید کفش زنانه را در ایران دارد

مهم کیفیته نه کمیت!