افزایش قیمت لوازم خانگی منتفی است

والا شما هر چی رو گفتین گرون نمیشه، شد