حجم پرونده متهمان شرکت پدیده در دادگاه.
تو ژاپن از این حجم از پرونده برق که هیچی آب و گاز هم تولید می کنند ولی تو ایران نهایتا بازیافت میشه و تحویل داده میشه به جناب نمکی سر کوچه دادگستری.