تحقیق و تفحص از شهردار مشهد
 تفحص خیلی خوبه به شرطی که برای لجبازی نباشه!