وقتی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری میشه منبع درامد پایدار و سالی هزار میلیارد تومان برای شهرداری درامد داره نتیجش میشه بلندمرتبه سازی در وسط شهر! اون هم ۸ طبقه