به دنبال بازداشت دو عضو شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان مشهد یک عضو ارشد این شورا نیز مرتکب ارتشا(گرفتن رشوه) شده است.

هر دم از این باغ بری می‌ رسد! معلوم نیست تو شورای شهرستان مشهد چی میگذره، اعضای شورا دارن تو تخلف از هم سبقت میگیرن! ان‌شالله شورای شهرستان مشهد به انتهای ۴ سال خودش برسه، صلواااات