عضو خانم شورای شهر مشهد: با تسهیل ورود بانوان به مسابقات ملی و تعمیم آن به مسابقات لیگ برتر در مسابقات خانگی شهر خودرو حضور خواهم داشت.

بالاخره کم کم داریم به احقاق حق بانوان ایران نزدیک میشیم، و باید تحسین کرد اقدام این عضو شورای شهر مشهد رو البته اگر مشکلی براشون پیش نیاد