افزایش هزینه‌های شب چله و کوچک‌تر شدن سبد خرید مردم
 تلخند اصلی همین عکسه….