خودسوزی مردی در پزشکی قانونی مشهد در اعتراض به رأی صادره
 به کجا رسیدیم واقعا…