خدمات به مجالس پارتی توسط شرکت تشریفاتی م.. !
دیگه علنی دارین برگزاری پارتی رو تبلیغ می‌ کنید! شما از سنگ‌ پا هم پررو تر تشریف دارید چون در تبلیغاتتون برگزاری ترحیم و پارتی رو کنار هم قرار میدین