محمدرضا کلائی شهردار مشهد به مناسبت روز خبرنگار از برخی خبرگزاری‌ بازدید و این روز را به خبرنگاران و اصحاب رسانه‌ ها تبریک گفت

خدا قوت به شهردار جوان مشهد که علی‌ رغم کسالتی که داشتند به رسانه‌ ها سر زدند و روز خبرنگار رو تبریک گفتند، اما این که به کدوم رسانه سر زدند و کدوم سر نزدند بماند برای بعد…