بازداشت مامور متخلف در ماجرای فوت یک جوان در حین دستگیری
به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من / چو اسیر توست اکنون، به اسیر کن مدارا!