رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر مشهد: عزم شورای پنجم برای کاهش معضلات اجتماعی جدی است
سال آخری تازه جدی شدین؟!