معاون اول رئیس جمهور : باید با کمک دولت و مجلس مشکلات شهر مشهد مرتفع شود
 شما به مشکلات ما اضافه نکنین حل کردن پیشکش