محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان رضوی شد
 یعنی یه مدیر بومی و جوونتر تو مشهد نبود که بشه استاندار؟