رئیس سازمان دانش‌ آموزی خراسان‌رضوی: والدین دانش‌ آموزان معتقدند لباس فرم فرزندانشان با ویژگی‌ های مصوب مدرسه منطبق نیست.

واقعا لباس فرم مسئله مهمیه و اگر حل شد و فرصت کردین فکری هم برای شرایط درسی دانش‌ آموزان و از اون هم مهم تر به استفاده دانش‌ آموزان از مواد مخدر و سیگار داشته باشین.